Jens Nylev  5. april 1866-

Jens Nylev: min oldefar har selv skrevet sin slægtshistorie  i 1936 Læs den her


Fra hjemmesiden på Vinde Helsinge Fri- og Efterskole kan følgende læses:

Uddrag:

Derfor skrev jeg til Schrøder i Askov, om han ikke havde en Elev på den Udvidede Skole, som kunde passe for os; men jeg turde ikke love mere end 100 Kr. i Løn for den første Vinter.

Han sendte os da til November 1890 Jens Nylev, 23 Aar gammel. Det var noget af en Begivenhed den Gang for os; med stor Spænding ventede vi den ny Lærer. Vore Smaadrenge, Jens og Hjalmar, stod paa udkig ved Skolen.
Endelig kom de styrtende ind og raabte i Munden paa hinanden: "Nu kommer han langs Grøften fra Helsinge af!" Ved at flytte et skillerum i vor Dagligstue indrettede vi en Slags Skole der, som til Nød kunde rumme 10-11 Elever.

Læs hele teksten her


"At stå mål med" findes her på friskolebladets hjemmeside.


"At stå mål med" 2: Herunder et udsnit, læs hele artiklen her.

Friskolefolkene havde nogle steder oplevet, at grundlovens ord om "stå mål med" blev en yderligere mulighed for en emsig skolekommission for at stille krav til friskolen. Friskoleleder Jens Nylev, som på et tidspunkt var formand for Dansk Friskoleforening, skriver i 1923 i et indlæg i Højskolebladet i et svar til en skoleleder i Randers, der er meget tilfreds med grundlovens formule-ring således: "Denne bestemmelse [grundlovens ord om "stå mål med"] synes Hr. Chr.-D. intet at have at indvende imod, tværtimod synes han aabenbart rigtig godt om, at Friskolen skal have "konstateret" at dette Maal er til Stede. Heldigvis er Myndighederne lidt mere tolerante paa dette Omraade end Hr. Chr.-D., da de kun forlanger, at der "skal gives en Undervisning af mindst lignende Omfang som den offentlige Skoles", men det praktiseres [underforstået: nogle steder] efter Recepten at staa Maal, og er der noget, der den Dag i Dag generer Friskolen, saa er det denne Bestemmelse. Den giver nemlig Myndighederne, hvor der er god Villie og Hjertelag dertil, den bedste Lejlighed til at lægge fri Skolevirksomhed Hindringer i Vejen.…Har Friskolen haft noget at beklage sig over - og med Rette - saa er det denne Bestemmelse, der er saa elastisk, saa en krakilsk Myndighed kan tillade sig alt i Kraft af denne.…I sammenligning med dette er Skoleprotokollen kun Nul og Nix, som intet betyder." Her gør Jens Nylev en interessant skelnen mellem "mindst lignende Omfang" og "at staa Maal med". Det er åbenbart forstået som en kvantitativ måling over for en kvalitativ.